Spolek pro Hůrky a venkov


Článek I
Úvodní ustanovení

1/ Název spolku zní v českém jazyce Spolek pro Hůrky a venkov (dále též spolek), v anglickém ekvivalentu Club for Hůrky and the country, v německém ekvivalentu Verein für Hůrky und das Land.

2/ Sídlo spolku je na adrese Hůrky 76, 373 72  Lišov.

3/ Spolek pro Hůrky a venkov je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Článek II
Účel spolku

1/ Spolek pro Hůrky a venkov je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu. Účelem spolku je zejména:

           a)  ochrana přírody a krajiny
           
b)  podpora života na venkově a zajišťování kulturních a vzdělávacích aktivit s tím spojených

2/ Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek III
Hlavní činnost spolku

1/ Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování účelu tak, jak jsou stanoveny v článku I, což je prováděno zejména prostřednictvím:

           a)  praktické činnosti členů spolku

           b)  spolupráce spolku s jinými, svým účelem podobnými organizacemi

           c)  získávání a poskytování informací uvnitř spolku i navenek

           d)  organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu se svým účelem

           e)  účasti na jednáních a řízeních se správními a samosprávními orgány a jinými úřady

           f)   vydávání a distribuce tiskovin a dalších materiálů

           g)  zapojování dobrovolníků a podpory dobrovolnictví

           h)  organizování zájmové činnosti

           i)   prodeje výrobků a poskytování služeb

           j)   podpory místních aktivit a tradic a snah o soudržnost obyvatel venkova

           k)  vzbuzování zájmu a iniciování péče a ochrany hmotného, duševního i přírodního dědictví

           l)   pořádání tematických besed, setkávání s občany a širší veřejností

           m) organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu se svým účelem

2/ K podpoře hlavní činnosti může spolek vyvíjet dále činnosti vedlejší, ovšem výhradně takové, které nejsou soustavnou výdělečnou hospodářskou činností a k jejich provozování proto není zapotřebí podnikatelského oprávnění.

3/ Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Článek IV
Členství ve spolku

1/ Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Spolku pro Hůrky a venkov (dále jen člen) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, a to bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Žadatel o členství musí souhlasit se stanovami a účelem spolku a po přijetí za člena přispívat k naplňování účelu spolku. Členem spolku se může stát rovněž právnická osoba.

2/ Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která rozhoduje o přijetí na své nejbližší schůzi. Prvními členy spolku se stávají osoby přítomné na ustavující schůzi. Členská schůze spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění, případně, že by nepřispívalo k naplňování účelu spolku. Členská schůze může rozhodnout rovněž o udělení čestného členství ve spolku (viz také článek VI, odst. 1, pís. m). Členská schůze spolku je v takovém případě oprávněna rozhodnout o přijetí čestného člena spolku, jímž může být fyzická i právnická osoba, která projeví zájem o činnost spolku, případně se zasloužila o jeho povznesení, a koná v souladu se stanovami tohoto spolku. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti. Může však být zván na jednání členské schůze a statutárního orgánu a na těchto jednáních mu může být uděleno slovo.

3/ Práva členů spolku:

           a)  spolupodílet se na praktické činnosti spolku

           b)  účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

           c)  být pravidelně informován o dění ve spolku

           d)  užívat výhod člena spolku, pokud jsou vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)

           e)  podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet na ně odpověď

           f)   volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku a za člena statutárního orgánu

4/ Povinnosti členů spolku:

           a)  dodržovat stanovy spolku

           b)  chránit a zachovávat dobré jméno spolku

           c)  aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat k zefektivnění jejich práce

           d)  platit členské příspěvky

5/ Ukončení členství. Členství je možné ukončit několika způsoby, a sice:

          a)  dobrovolným vystoupením člena, kdy jeho členství končí dnem doručení písemného                                              oznámení o ukončení členství statutárnímu orgánu

           b)  úmrtím člena

           c)  vyloučením člena, kdy členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; členská                    schůze spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a účel spolku anebo                      zanedbává členské povinnosti, či ohrožuje řádné plnění účelu spolku.

           d)  nezaplacením členských příspěvků do data jejich splatnosti, a to prvním dnem prodlení se zaplacením                  členských příspěvků po první upomínce

            e)  zánikem spolku

6/ Vypořádání vůči členovi, jemuž zaniklo členství, proběhne ve lhůtě do 6 měsíců od potvrzení ukončení členství. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

7/ Výbor spolku vede evidenci členů, která je neveřejná. Zápisy a výmazy v této evidenci provádí statutární orgán vždy při vzniku, změně a zániku členství (viz čl. VII, odst. 8, pís. b).

Článek V
Orgány spolku

1/ Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

           a)  členská schůze

           b)  výbor jako kolektivní statutární orgán spolku

2/ Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3/ Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4/ Funkční období volených orgánů jsou 3 roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze.

5/ Členství ve volených orgánech zaniká, kromě smrti člena voleného orgánu, také uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Článek VI
Členská schůze

1/ Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

           a)  rozhodování o změnách stanov a jejich schvalování

           b)  volba členů statutárního orgánu

         c)  schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé kalendářní období, předkládané               statutárním orgánem

d)  určení hlavního zaměření činnosti spolku a strategického výhledu na další období

           e)  posuzování a schvalování přihlášek nových členů a rozhodování o vyloučení

           f)   rozhodování o vstupu spolku do právnických osob

           g)  rozhodování o členství spolku v mezinárodních organizacích

           h)  rozhodování o provozu kanceláře spolku a jeho oficiálním sídle

           i)   rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku a jeho zániku

           j)   rozhodování o výši a splatnosti členských příspěvků, o jejich snížení a prominutí

           k)  schvalování výsledku hospodaření spolku

           l)   hodnocení činnost dalších orgánů spolku i jejich členů

           m) rozhodování o udílení čestného členství (viz také článek IV, odst. 2)

2/ Členská schůze je svolávána statutárním orgánem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

3/ Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Statutární orgán je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti. Žádost musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4/ Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o těch skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

5/ Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost

členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.

6/ Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. V případě, že je přítomna méně než polovina členů spolku, a pokud je toho zapotřebí a souhlasí všichni přítomní, je možné svolat ještě téhož dne mimořádnou členskou schůzi.

7/ Jednání členské schůze řídí její předseda, člen statutárního orgánu, který byl statutárním orgánem k tomu pověřen. Předseda členské schůze vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, pokud se členská schůze neusnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

8/ Členská schůze může na svém zasedání změnit jakékoliv předešlé rozhodnutí statutárního orgánu.

9/ Statutární orgán určí zapisovatele, který zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo ho zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

Článek VII
Výbor jako kolektivní statutární orgán spolku

1/ Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku a druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

2/ Výbor je statutárním orgánem a má tři členy, kteří musejí být členy spolku. Jednat jménem spolku mohou jen všichni tři členové společně. Pokud se výbor písemně dohodne, může pověřit k jednání v konkrétní záležitosti jménem spolku jednoho ze tří členů výboru, který jej zastupuje. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna i další osoba, a to výhradně všemi členy výboru. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

3/ Výbor je volen členskou schůzí na období 3 let a své funkce se ujímá v den, který následuje po dni jeho volby.

4/ Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování účelu spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat na další členy nebo zaměstnance spolku ty své pravomoci, o nichž rozhodne. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

5/ Výbor je svoláván kolektivně podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni hosté podle potřeby.

6/ Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.

7/ Výbor je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

8/ Výbor je povinen:

           a)  svolávat zasedání členské schůze v souladu s článkem VI, odst. 2 těchto stanov

           b)  vést řádně agendu členské schůze a evidenci členů spolku

           c)  archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze a schůzí výboru

           d)  podle potřeby předkládat členské schůzi ke schválení strategický plán spolku s dostatečným předstihem před vypršením platnosti plánu předchozího

9/ Do výlučné kompetence výboru patří:

           a)  svolávat členskou schůzi

b)  přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku

c)  posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi

           d)  dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku

           e)  přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr

f)   navrhovat výši členských příspěvků a jejich odklad, snížení nebo prominutí, pokud pro to existují závažné důvody

           g)  rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků

           h)  schvalovat interní organizační normy spolku

i)   právo delegování některých svých kompetencí na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku

Článek VIII
Majetek a hospodaření

1/ Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí (včetně sponzorských), ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2/ Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících účel a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci všech těchto činností.

3/ Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4/ Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování účelu a cílů spolku.

5/ Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6/ Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

7/ Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

8/ Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

Článek IX
způsob majetkového vypořádání při zániku spolku a Závěrečná ustanovení

1/ Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2/ Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na jinou právnickou organizaci neziskového charakteru, která má podobný účel a cíle jako Spolek pro Hůrky a venkov, pokud členská schůze nerozhodne jinak.

3/ Spolek pro Hůrky a venkov vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V ten den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

4/ Tyto stanovy mají 9 článků a jsou vytištěny na 5 stranách.

 

Zapsal:                           Aleš František Plávek

Ověřili:                           Jan Kovařík

                                      Pavla Marešová

aktualizováno: 16.06.2024 23:57:06