Spolek pro Hůrky a venkov

Spolek pro Hůrky a venkov byl ustanoven na své první schůzi dne 16. června 2015 třemi členy z Hůrek, Ing. Janem  Kovaříkem, pí Pavlou Marešovou a PhDr. Alešem Františkem Plávkem. Nato vznikl zápisem do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ke dni 31. července 2015. Hlavní důvod vzniku spolku bylo uskutečnění záměru uspořádat oslavu 110 let trvání školní budovy v Hůrkách. Spolek pro Hůrky a venkov je ze své podstaty samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací. Jeho hlavním účelem je ochrana přírody a krajiny a podpora tradičního života na českém venkově.

Hlavní sídlo spolku je v Hůrkách čp. 76, ve svém čele nemá předsedu, protože jej vede kolektivně tříčlenný výbor. Tento kolektivní statutární orgán je volen na období tří let. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Spolek pořádá odborné přednášky a besedy, věnuje se tradicím a v roce 2019 po dlouhých desetiletích obnovil říjnové hůrecké posvícení. Z vlastní iniciativy vypisuje a administruje dlouhodobé i krátkodobé projekty na podporu venkovského života, jejichž přehled naleznete v sekci Projekty. Spolek pro Hůrky a venkov je ve stálém kontaktu s renomovanými institucemi a odborníky z dotčených profesí.

aktualizováno: 15.07.2024 21:45:34